Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din iulie, 2008

Hotărârea CJCE din 25 iulie 2008 în cauza Metock şi alţii – C- 127/08

Directiva 2004/38/CE – Dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor familiilor acestora la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul unui stat membru – Membri de familie resortisanţi ai unor ţări terţe Cauza a avut ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de High Court (Irlanda) prin Decizia din 14 martie 2008. Aceasta se referă la interpretarea Directivei 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE Cererea a fost formulată în cadrul a patru proceduri de control jurisdicţional iniţiate în faţa High Court având fiecare ca obiect obţinerea, printre altele, a unei ordonanţe de anulare

Lucrare de licenţă IV - teză monografică sau panoramică

Prima tentaţie a studentului este aceea de a face o teză care să vorbească despre mai multe lucruri. Dacă interesul studentului priveşte domeniul juridic, este posibil ca primul său impuls să fie de a face o teză cu titlul "Dreptul contemporan", ceea ce este o sfidare imposibilă. Ulterior, trecând peste exaltare, îşi va restrânge tema şi ar alege ceva de genul "Dreptul contractelor". În final, o comisie riguroasă îi va pica teza de licenţă, indiferent de calitatea lucrării, deoarece o "teză panoramică" reprezintă un act de îngâmfare intelectuală şi, la un subiect atât de generos, oricare dintre membrii comisiei ar putea adresa trei întrebări studentului la care acesta să nu cunoască răspunsul. Dacă însă studentul a lucrat serios pe o temă foarte precisă poate să-şi controleze un material necunoscut celei mai mari părţi a "judecătorilor". Astfel, făcând o teză monografică, studentul ar putea apărea drept "expert" în faţa unei comisii mai

HOTĂRÂREA CJCE din 17 iulie 2008 – cauza nr. C-303/06 (cauza Coleman)

Egalitate de tratament − Dreptul la muncă − Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă – recurs în interpretare I. Scurtă prezentare a evenimentelor cauzei 1. Recursul în interpretare a fost solicitat de o instanţă britanică în anul 2006, instanţă care avea pe rol judecarea unei cauze între S. Coleman, pe de o parte şi Attridge Law, un cabinet de avocatură şi Steve Law, unul dintre asociaţi, pe de altă parte. 2. Obiectul recursului în interpretare l-a constituit interpretarea Directivei 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. 3. Pe scurt, pretinsele fapte care ar fi generat litigiul aflat pe rolul instanţei britanice privesc situaţia doamnei Coleman care ar fi fost discriminată de către fostul an

CONCURS DE REFERATE

În calitate de administratori ai prezentului blog ne revine deosebita onoare de a anunţa lansarea unui concurs de către cercul cu profil juridic IUS IUVENTUTIS. Concursul de referate se va desfăsura în perioada 1 august 10 septembrie, câstigătorul va fi anunţat la data de 15 septembrie, iar totul se va desăşura în strictă conformitate cu Regulamentul de mai jos. REGULAMENT DE DESFĂSURARE 1. Concursul de referate este organizat de către Cercul IUS IUVENTUTIS şi se adresează studenţilor şi masteranzilor Universităţii Petru Maior, specializările cu profil juridic. 2. Concursul constă în elaborarea de către fiecare participant a unui articol, referat, având un subiect dintr-unul din domeniile dreptului comunitar, a dreptului internaţional public sau a drepturilor omului. Articolul nu trebuie să depăşească 3 pagini (A4, caractere 12, Times New Roman, Justified) şi trebuie să prezinte un subiect de actualitate. 3. Articolele înscrise în concurs vor fi publicate pe blogul Cercului, afar

CAUZA ORSUS ŞI ALŢII Î. CROAŢIEI, DREPTUL LA EDUCAŢIE, NEDISCRIMINARE (CEREREA NR. 15766/03) HOT. DIN 17.07.2008

Reclamanţi în cauză sunt 14 cetăţeni croaţi, de origine romă, născuţi între 1988 şi 1994. Reclamanţii au frecventat şcolile elementare din satele Macinec, Podture şi Orehovica. Toţi reclamanţii au frecventat, întrerupt sau constant clase exclusiv pentru romi. Conform legislaţiei din Croaţia pentru cei în situaţia lor există posibilitatea transferului în clase normale. Reclamanţii la data de 19 aprilie 2002 au introdus o acţiune pe baza Legii privind disputele administrative împotriva scolilor elementare din localităţile menţionate şi au susţinut că segregarea elevilor în şcoli reprezintă deiscriminare rasială şi constituie tratament inuman şi degradant. De asemenea, în instanţă s-a prezentat şi un sondaj realizat în rândul copiilor romi care a relevat că majoritatea copiilor romi nu au prieteni de altă etnie, că nu se simt acceptaţi în scoală şi că copii romi nu joacă împreună cu alţi copii şi că educaţia pe care o primesc elevii înscrişi în clasele pentru romi este precară, încălcând

lucrare de licenta III

În acest episod voi reda câteva chestiuni relative la utilitatea unei lucrări de licenţă şi regulile ce trebuie avute în vedere pentru a realiza cu succes o lucrare de licenţă . Lucrarea de licenţă poate constitui un subiect de cercetare şi după finalizarea examenelor de absolvire, în măsura în care există interes şi disponibilitate. Ca urmare, atunci când studentul îşi alege subiectul ar trebui să aibă în vedere că există posibilitatea ca acel subiect să-l „petreacă” o lungă perioadă de timp. Totodată, subiectul ar putea reveni atunci când absolventul se angajează în vreo societate de avocatură. De exemplu, o lucrare de licenţă axată pe un subiect de genul cauzele de nulitate în procesele verbale de contravenţie din domeniul circulaţiei rutiere s-ar putea să-i servească autorului dacă ulterior va dori să profeseze pe o linie profesională ce presupune consultanţa reclamanţilor cărora li s-au aplicat de către autorităţi sancţiuni contravenţionale la regimul circulaţiei. În orice caz,

Lucrare de licenţă II

Am considerat că ar fi util pentru studenţii din anii terminali prezentarea unor episoade referitoare la elaborarea lucrării de licenţă. Astfel, voi începe să prezint câteva secţiuni din cartea domnului Umberto Eco, pentru început fiind interesant ce este o lucrare de licenţă şi la ce foloseşte . Două sfaturi sunt evidenţiate referitor la alchimia lucrării: - se poate realiza o lucrare de licenţă de o valoare reală, chiar dacă studentul s-ar afla într-o „situaţie dificilă, care acuză discriminări mai îndepărtate sau mai recente; - realizarea lucrării de licenţă poate fi apreciată ca un prilej (în special dacă restul perioadei universitare a fost frustrant sau dezolant) pentru a „recupera sensul pozitiv şi progresiv al studiului, înţeles nu ca o colecţie de noţiuni, ci ca o elaborare critică a unei experienţe, ca achiziţie a unei capacităţi (bună pentru viaţa viitoare) de a identifica problemele, a le aborda cu metodă, a le expune potrivit unor anumite tehnici de comunicare”. Atunci

HOTĂRÂREA PRONUNŢATĂ ÎN CAUZA ŢARĂ LUNGĂ î. ROMÂNIEI

Dreptul la respectarea proprietăţii private; Nediscriminare Reclamantul Traian Ţară Lungă, cetăţean român, s-a adresat în anul 2003 Curţii europene pretinzând că i-au fost încălcate drepturile garantate de articolul 1 din Protocolul 1 la convenţia europeană, luat individual şi combinat cu articolul 14 din Convenţia europeană, datorită impozitării sumelor acordate acestuia cu prilejul pensionării sale. I. Scurt istoric al cauzei Reclamantul a fost agent de poliţie iar în anul 2000, la cererea sa, a fost pensionat anticipat şi trecut în rezervă. La momentul trecerii în rezervă reclamantul a beneficiat de 28 de solde brute, în aplicarea articolului 31 al legii nr. 138/1999 cu privire la salariile şi alte drepturi acordate militarilor. Această reglementare nu stabilea că sumele respective sunt supuse impozării. La momentul plăţii acestor sume, Ministerul de Interne a impozitat sumele respective, în temeiul Ordonanţei nr. 73/1999 privind impozitul pe venit. Instanţele de judecată au r

lucrarea de licenţă

Umberto Eco este socotit unul dintre cei mai de seamă gânditori contemporani, iar eseurile sale, scrise cu un umor şi o ironie nestăvilite, sunt adevărate modele ale genului. Am considerat de un interes deosebit pentru studenţi să prezentăm în această perioadă de vară câteva rânduri din lucrarea intitulată Come si fa una tesi di laurea (Cum se face o teza de licenţă), astfel că am preluat citatul din traducerea cărţii în limba română apărută în editura Pontica în anul 2000. Poate că dorinţa noastră este ca studenţii din anul terminal să reflecteze la importanţa şi semnificaţia unei lucrări de licenţă, autorul considerând că acesteia trebuie să i se acorde minimum 6 luni de lucru (Dahij). Aş vrea să închei cu două observaţii: a face o teză înseamnă a te distra iar teza este asemenea porcului, nu se sinchiseşte de nimic. Cel care, lipsit de practică de cercetare, înspăimântat de teza pe care nu ştia cum s-o înceapă, va fi citit această carte, se poate simţi terorizat. Cu atâtea regul

Hotârârea CEDO pronunţată la data de 8 iulie 2008 în cauza Vajnai î.Ungariei – aplicaţia 33629/06

Libertatea de exprimare Reclamantul Attila Vajnai, cetăţean ungar s-a adresat cu o cerere Curţii Europene la 15 mai 2006, susţinând că pedepsirea sa pentru purtarea simbolului mişcării internaţionale a muncitorilor reprezintă o ingerinţă nejustificată asupra dreptului său la libertatea de exprimare, cu încălcarea articolului 10 al Convenţiei. I. Scurtă prezentare a istoricului cauzei Reclamantul locuieşte în Budapesta şi în anul 2003 era vicepreşedinte al Partidului Muncitorilor. În acest an, s-a adresat mulţimii care demonstra în Budapesta, fiind îmbrăcat într-o jachetă pe care erau imprimate 5 stele roşii, cu diametrul de 5 cm, care simbolizau mişcarea internaţională a muncitorilor. Autorităţile poliţieneşti i-au cerut acestuia, în conformitate cu prevederile Codului penal, să înlăture cele 5 stele, ceea ce el a şi făcut. De asemenea, s-a demarat cercetarea penală împotriva acestuia pentru săvârşirea faptei de purtare în public a unui simbol totalitarist , deoarece steaua roşie

HOTĂRÂREA CJCE ÎN CAUZA C-33/07, RESTRÂNGEREA DREPTULUI LA LIBERĂ CIRCULAŢIE, DIRECTIVA 2004/38/CE

CAUZA C-33/07, CAUZA JIPA, PRIMA HOTÂRÂRE A CJCE ÎNTR-O CAUZĂ CARE PRIVEŞTE ROMÂNIA. La data de 10 iulie 2008, Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a pronunţat o hotărâre în prima cauza care privea România, într-o cauza în faţa Curţii. Cauza se referă la un recurs în interpretare, pe baza art. 234 din Tratatul de Înfiinţare a Comunităţii Europene. Asemenea cereri pot fi adresate CJCE de către orice instanţă a statelor membre şi privesc probleme de interpretare a dispoziţiilor actelor comunitare cât şi validitatea unora dintre aceste acte. Pe scurs, instanţa naţională, pusă în faţa unei probleme de drept comunitar în cursul rezolvării unei cauze, poate apela la CJCE şi poate solicita ca printr-o hotărâre preliminară CJCE să răspunde la întrebările adresate de către ea. În prima cauză a României în faţa CJCE, cererea de hotărâre preliminară a fost trimisă de Tribunalul Dâmboviţa. Instanţa, care a avut pe rol a o cauză în care Direcţia Generală Paşapoarte, persoană juridică de

Hotărârea Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene pronunţată la 1 iulie 2008 în cauzele conexate C-39/05P şi C-52/05P

Dreptul de acces la documentele instituţiilor comunitare, Regulamentul 1049/2001 Cauza priveşte un apel introdus de către Regatul Suediei (C-39/05P) şi de dl. Turco (C-52/05P) prin care s-a urmărit clasarea hotărârii Tribunalului de Primă Instanţă în cauza Turco vs. Consiliul (T-84/03). La baza hotărârii atacate se află o acţiune în anulare introdusă de dl. Turco, cetăţean italian, împotriva Deciziei Consiliului Uniunii Europene prin care i s-a refuzat reclamantului accesul la o opinie a serviciului legal al Consiliului referitor la un proiect de directivă care să stabilească standarde minime pentru depunerea cererilor de azil în statele membre. Dl. Turco a adresat o cerere Consiliului la data de 22 octombrie 2002 prin care solicita accesul la anumite documente de pe agenda Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne din 14, 15 octombrie 2002, printre care şi accesul la opinia serviciului juridic a Consiliului (documentul nr. 9077/02). Prin decizia cu care a răspuns la cerere, Consiliu

Hotărârea CEDO din 1 iulie 2008 pronunţată în cauza Calmanovici împotriva României

Dreptul la libertate şi siguranţă; dreptul la un proces echitabil; dreptul la viaţă privată şi de familie; dreptul de vot În octombrie 2002, reclamantul Viorel Calmanovici, cetăţean român, a sesizat Curtea europeană cu privire la încălcarea articolului 5(1) şi (3), 6, 8 din Convenţie şi art. 3 din Protocolul 1, considerând ilegală reţinerea şi arestarea sa, inechitatea procedurii penale desfăşurate împotriva sa şi încălcarea dreptului la viaţă privată şi familială, precum şi drepturilor electorale. I. Scurt istoric al cauzei A. Urmare a unui denunţ efectuat de C.J., cetăţean chinez, privind încercarea de luare de mită, procurorul a autorizat interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice şi supravegherea reclamantului şi a unui complice de către serviciile speciale, pentru o perioadă de 30 de zile cu posibilitatea prelungirii acesteia, conform art. 911 - 914 din Cpp. Perioada de referinţă este luna iulie 2002, când reclamantul avea calitatea de ofiţer de poliţie. În ac